Internet jest skarbnic¹ wiedzy i œrodkiem komunikacji miêdzyludzkiej. Dziêki sieci internetowej mo¿emy znaleŸæ dawno niewidzianych znajomych,